صادرات

ایتالیا ترکیه- ترکمنستان – ایران – چین – هندوستان- عربستان سعودی – اندونزیا- روسیه – امارات متحده عربی

معدن و فابریکه

افغانستان – امارات متحده عربی

عملیات

کانادا- آمریکا – هنگ کنگ