افتتاح معدن 2006-

2012 افتتاح فابریکه مروارید

2014 – سرمایه گذاری 40 میلیون دالری به هدف بلند بردن ظرفیت از 6000 تن به 15000 تن

2015 – نام جدید تجاری مروارید

image
image
image